Disclaimer

Deze website is eigendom van camping Dennenbos aan zee.
Hoewel deze website met de uiterste zorgvuldigheid is gemaakt, kan de juistheid van de  op de website aanwezige informatie niet altijd worden gegarandeerd. 
Derhalve kan camping Dennenbos niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten of onjuistheden in de op de website aanwezige informatie. 
Van deze site mag niets worden gebruikt, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van de eigenaar.

Privacy Policy

Privacy Policy

Het is noodzakelijk dat wij persoonsgegevens van u registreren. Het is ons beleid om hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het registreren van een boeking. Deze gegevens slaan wij op in ons reserveringssysteem. Graag bouwen wij een duurzame relatie met u op, zodat wij u ook in de toekomst van dienst kunnen zijn op basis van uw interesses of boekingsverleden.

Uw gegevens zullen zonder toestemming niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden.

Voor het beheer van onze systemen en het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden, zoals IT-leverancier en accountancy. Wij zien erop toe dat deze derden op een juiste wijze omgaan met uw gegevens, indien en voor zover zij deze in kunnen zien. Verder delen wij persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Uw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacyverklaring, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Het is ons doel om een duurzame relatie met u op te bouwen. Uw gegevens worden geanonimiseerd op het moment dat deze relatie beëindigd is.

Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Als uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, dan heeft u het recht om een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens. Als blijkt dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn of naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in onze database thuishoren, dan kunt u ons vragen om de gegevens aan te passen, te verwijderen of te beperken. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Wij zullen uw gegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming dan niet verder verwerken.